Naše aktivity

Co dalšího podnikáme

fa-users

Skupinky

Během týdne se scházíme také v menších skupinkách, abychom se mohli intenzivněji sdílet o Bohu a o životě, modlit se jeden za druhého a zpívat chvály.

Informace o místu a času konání skupinek u pastora.

Pastorace

„Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás." Bible, 2. list Korintským 1:3–4

Pastorace je služba potřebným. Je to jak služba duchovní, tak i praktická. Je otevřena nejen pro členy církve, ale i pro lidi nevěřící. Převážně ji vykonávají vedoucí sboru či jimi pověření lidé. Věříme, že by každý křesťan měl v rámci svého obdarování, sil a schopností pomáhat druhým. Spektrum této služby je velmi široké. Může jít jak o doprovázení růstu ve víře, tak i o pomoc při těžkých životních situacích, nemoci, úmrtí blízkých apod. Službu usilujeme konat podle biblických principů.

fa-user
fa-heart

Dobrovolnictví

„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou." Ježíš (Matouš 25:35–36)

Skrze dobrovolnickou činnost sloužíme lidem v Krajské nemocnici Tomáše Bati a v Domově pro seniory na Burešově. Dobrovolník má většinou úlohu společníka, který vyplní klientovi čas podle jeho přání a proseb. S uživateli si povídáme, čteme jim z novin či knih, a, mohou-li, chodíme s nimi na procházky. Snažíme se tyto často osamocené a ztrápené lidi povzbudit, potěšit a dát jim naději. Uživatelé/pacienti nezřídka s nadšením uvítají něčí společnost a velmi si váží toho, že o ně někdo má zájem.

Křesťanské kulturní centrum (KKC)

Spolu s pěti dalšími zlínskými církvemi (Sbor Bratrské jednoty baptistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická a Křesťanský sbor) se podílíme na projektu KKC. Naší společnou touhou je být světlem, tedy pomocí na cestě každému, kdo hledá smysl života. Za tímto účelem připravujeme celou řadu pravidelných i příležitostných aktivit, mezi něž patří přednášky, hudební koncerty, čtení, pastorační rozhovory s faráři těchto 7 církví, knihovna, setkání či hry. Ať už jste na své životní cestě kdekoliv, jste vítáni!

Kontakt
Třída Tomáše Bati 204, Zlín
Zlínský klub 204 (bývalá knihovna)
vchod – pravé dveře, místnost č. 110 (přízemí)
Email: kkczlin@seznam.cz
Web: www.kkczlin.cz
Facebook: kkc.zlin
Tel.: 777321273

Informace o aktuálním dění získáte buď na webu, facebooku, nebo se můžete stát odběrateli programu přes mail, pokud o to požádáte.

fa-home