Žalm 142

Žalm 142,1 Poučující, Davidův. Modlitba, když byl v jeskyni.
2 Volám k Hospodinu, úpím, volám k Hospodinu, prosím,
3 před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám.
4 Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku! Na cestě, jíž kráčím, osidlo mi nastražili.
5 Pohleď napravo a uzříš: není tu nikoho, kdo by se ke mně znal, nemám kam utéci, není tu, kdo by měl o mě péči.
6 Úpím k tobě, Hospodine, pravím: Tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých!
7 Věnuj pozornost mému bědování, jsem zcela vyčerpán. Vysvoboď mě od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já.
8 Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedliví, ty se mě zastaneš.

Žalm 144

Žalm 144,1 Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála má! On učí mé ruce bojovat, mé prsty chystá na zápas.
2 On je má láska, můj pevný hrad, mé útočiště, má záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává.
3 Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš?
4 Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín.
5 Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, ať dýmají!
6 Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil!
7 Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod mě vyprosti, z ruky cizáků mě vytrhni!
8 Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí!
9 Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně zahraju ti žalm.
10 Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče
11 mě vyprosti, z ruky cizáků mě vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí!
12 Naši synové ať jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery ať jsou jako sloupy stavbu paláce zdobící.
13 Naše spižírny ať plné jsou, ať oplývají veškerou potravou; naše ovce ať rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny.
14 Náš dobytek ať je obtěžkaný, ať nejsou vpády ani vyhnanství, ať není nářek v našich ulicích.
15 Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!

Žalm 150

Žalm 150,1 Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc!
2 Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost!
3 Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery!
4 Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly!
5 Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými!
6 Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!