Považuješ-li se za křesťana, zkus si upřímně odpovědět na následující otázky.

Vztah s Bohem
• Je to Ježíš, kdo dává tvému životu smysl a přináší do tvého života radost?
• Modlíš se? Máš seznam věcí, za které se modlíš?
• Studuješ pravidelně Bibli?
• Jaké křesťanské knihy jsi v poslední době četl?

Tvůj život
• Žiješ jako křesťan ve všech situacích, nebo jenom tehdy, když se ti to hodí?
• Sleduješ pornografii?
• Jak vypadá tvoje životospráva?
• Jsou věci, na kterých jsi závislý?
• Odpočíváš sedmého dne?

Vztah k rodině
• Jaký máš vztah k manželovi – manželce?
• Jaké konkrétní věci děláš, aby vztah fungoval?
• Jak buduješ vztah se svými dětmi – sourozenci?
• Jak vedeš svoje děti k Bohu?
• Jaký máš vztah k rodičům a širší rodině?
• Pro muže – jak vedeš svoji rodinu duchovně?

Vztah k penězům
• Vyděláváš peníze poctivým způsobem?
• Vedeš rozpočet?
• Žiješ na dluh?
• Jsi štědrý v tom, kolik peněz dáváš na podporu církve a Božího díla?

Vztah k církvi
• Účastníš se společných setkání církve?
• Jsi součástí církve – je to tvá rodina, nebo jsi v církvi pouze na návštěvě?
• Jsi součástí skupiny, kde je možné společně žít, sloužit, podporovat se?
• Vyznáváš hříchy a usiluješ o změnu?
• Máš urovnané vztahy k lidem v církvi?
• Modlíš se za církev a její vedoucí?
• Jaké jsou tvoje duchovní dary a jak je používáš?

Vztah k lidem, kteří nejsou křesťany
• Poznají lidé ve tvé blízkosti ze způsobu tvého života, že patříš Bohu?
• Mluvil jsi tento týden s někým o svojí víře?
• Jak sloužíš – pomáháš lidem, kteří Ježíše neznají?
• Modlíš se za své přátele a členy rodiny, aby poznali Ježíše?

    Tyto otázky vycházejí z toho, k čemu nás vede Bible. Nemají sloužit k tomu, aby tě odradily od víry v Boha, aby sis řekl, že křesťanství je něco obtížného či nemožného. Právě naopak, chceme tě povzbudit k tomu, abys usiloval žít ve všech oblastech tím způsobem, jaký se Bohu líbí. Věříme tomu, že – uvěříš-li opravdově v Ježíše Krista – budeš mít Bohem danou moc činit to, co je opravdu dobré, i když možná občas klopýtneš. „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1:12). Je nám tedy samým Bohem dána moc být Jeho dítětem, On nás v tom nenechává samotné!

    Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.“ (Lukáš 9:23–26).
„Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“ (Matouš 10:38).

    Nutno tedy podotknout, že křesťanství není o tom vědět, že tam někde Bůh existuje. I ďábel o Bohu ví, a přesto je lhář a nemá u Něj šanci. Víra v Boha je založena na důvěrném vztahu, na lásce a také na tom, že zapřeme sami sebe, poneseme svůj kříž a budeme Jej následovat. Tedy dělat to, co by dělal On. Jak říká apoštol Jakub (Jk 2:26), víra beze skutků je mrtvá, tak jako je mrtvé tělo bez ducha. Nejde tedy věřit a žít si, jak se nám zachce. Podle našeho chování má být lidem zjevná naše víra ve všemohoucího Boha.

    Pokud chceš dojít do Božího království, zapři sám sebe a následuj Ježíše každý den bez kompromisů. Jsou jen dvě možnosti, kde můžeš strávit svou věčnost, a je na tobě, kterou z nich si tu na Zemi zvolíš. Buď se dáš na cestu hříchu, nebo na cestu spravedlnosti s Bohem, v jehož „pravici je neskonalé blaho“ (Žalm 16:11). To znamená, že nikde na světě nenajdeš nic lepšího, nic, co by ti přineslo trvalou radost, než Boha, který tě stvořil. Boha, jenž tě zná jménem. Boha, který chce být tvým Otcem. Stojíš opravdu cele o to být Jeho milovaným synem či dcerou? Doufáme, že ano, neboť jsme na vlastní kůži poznali, že není nic úžasnějšího.

    Chceme tě tedy povzbudit k tomu, abys s Ním byl každý den na modlitbách, četl Boží slovo (Bibli) a způsobem svého života rozdával Jeho lásku lidem ve svém okolí. Kéž ti Bůh žehná!

Chceš-li obnovit (začít) svůj vztah s Bohem a hledáš společenství křesťanů, jsi vítán.

zdroj otázek: www.kam.cz – noviny Křesťanské akademie mladých