Bible v mnoha případech zaznamenává, jak Bůh slyšitelně promlouvá k různým lidem (Exodus 3:14; Jozue 1:1; Soudců 6:18; 1. Samuelova 3:11; 2. Samuelova 2:1; Job 40:1; Izaiáš 7:3; Jeremiáš 1:7; Skutky 8:26; 9:15 – tohle je jenom malý příklad). Neexistuje žádný biblicky podložitelný důvod, proč by Bůh v dnešní době nemohl nebo nechtěl k lidem slyšitelně mluvit. V Bibli jsou stovky případů, kdy Bůh promlouvá, a musíme si rovněž uvědomit, že se tak dělo v průběhu více než 4000 lidských dějin. Ovšem případy, kdy Bůh promlouvá slyšitelně, jsou výjimkou, nikoliv pravidlem. I v biblicky zaznamenaných případech, kdy Bůh promlouvá, není vždy zřetelně jasné, zda se jednalo o slyšitelný hlas, vnitřní hlas nebo vnitřní dojem.

Bůh k lidem mluví i dnes. Předně k nám promlouvá skrze své Slovo (2. Timoteovi 3:16-17). Izaiáš 55:11 nám říká: „takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání.“ Bible pro nás zaznamenává Boží slovo ve všem, co potřebujeme ke spasení a k tomu, abychom žili křesťanským životem. 2. Petrův 1:3-4 prohlašuje, že: „Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.“

Za druhé, Bůh promlouvá skrze vjemy, dojmy, události a myšlenky. Bůh nám pomáhá rozlišit dobré od špatného skrze svědomí (1. Timoteovi 1:5; 1. Petrův 3:16)…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Buh-mluvi-dnes.html