Skutky 13:38 říkají: „Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů…“

Co je odpuštění a proč ho potřebuji?
Slovo „odpuštění“ znamená smazání dluhu, prominutí, ospravedlnění přestupku. Když se proviníme proti někomu, prosíme o odpuštění, aby byl náš vztah zase obnoven. Odpuštění není udělováno proto, že by si je člověk zasloužil. Není nikoho, kdo by si odpuštění zasluhoval. Odpuštění je aktem lásky, slitování a milosti. Odpuštění je vědomé rozhodnutí neuchovávat hněv vůči jiné osobě, navzdory tomu, že se proti vám provinila.

Bible nám říká, že všichni potřebujeme Boží odpuštění. Všichni jsme se dopustili hříchu. V knize Kazatel 7:20 se píše: „Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil“. První list Janův 1:8 říká: „Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.“ Každý hřích je aktem vzpoury proti Bohu (Žalm 51:4). Důsledkem toho je, že naléhavě potřebujeme Boží odpuštění. Jestliže naše hříchy odpuštěny nebudou, na věčnosti zakusíme věčná muka, jako důsledek našich hříchů (Matouš 25:46; Jan 3:36).

Odpuštění – jak ho získám?
Naštěstí náš milující Bůh je milostivý a milosrdný – touží po tom, aby nám mohl odpustit naše hříchy. Druhý list Petrův 3:9 říká, „Pán … má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ Bůh si přeje odpustit nám, a tak se postaral i o naše odpuštění…

Pokračování odpovědi na následujícím odkazu: http://www.gotquestions.org/Cesky/Prijmout-Bozi-odpusteni.html