Jsou čtyři skutečnosti, které definují náš vztah k Bohu. Říkáme jim „Čtyři duchovní zákony“.

1. Bůh Tě MILUJE a má pro Tvůj život dokonalý PLÁN.

V Bibli je napsáno, že „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ (Jan 3:16–17).

Ježíš také řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (Jan 10:10). Život v hojnosti znamená plný život – život, který dává smysl. Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože…

 

2. Člověk je HŘÍŠNÝ a hřích jej od Boha ODDĚLUJE.

Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život. Bible říká, že „všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ (Římanům 3:23). Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Jeho vztah s Bohem ztroskotal. Tento lidský postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, čemu Bible říká „hřích“.

„Mzdou hříchu je smrt…“ (Římanům 6:23). Nemyslí se tím je smrt fyzická, ale také duchovní smrt – věčné zavržení a oddělení od Boha. Je-li člověk hříšný a Bůh svatý, pak hřích tvoří hlubokou propast, která člověka od Boha odděluje. Lidé se někdy snaží přijít k Bohu a dosáhnout plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími. Nic z toho však nedokáže vyřešit problém jeho hříchu. Třetí zákon ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout…


3. Ježíš Kristus je JEDINÝM, Božím řešením hříchu, který stojí mezi námi a Bohem. Skrze Krista můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

„Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5:8).

Vstal z mrtvých… „Kristus zemřel na zaše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou“ (1. Korintským 15:3–6).

…a je jedinou cestou k Bohu. „Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14:6).

Ježíš, Boží Syn, jediný, který se nedopustil hříchu, se za nás obětoval, aby zaplatil za naše hříchy. Tak překlenul propast, která mezi námi a Bohem vznikla. Nestačí však jen tyto tři skutečnosti znát…

4. Ježíše Krista musíme osobně PŘIJMOUT jako Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

„Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi“
 (Jan 1:12). Ježíše přijímáme VÍROU: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Efezským 2:8–9). Je třeba, abychom jej do svého života POZVALI: „Ježíš řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu“ (Zjevení 3:20).

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu a činit pokání ze svých hříchů. Pokání znamená nejen hříchů litovat, ale také s nimi skončit. Ne vždy je to snadné, ale Bůh vidí do mého srdce, vidí, jestli to myslím vážně, a On sám mi pomáhá odložit ty věci, které leží mezi mnou a Jím. Mohu důvěřovat Ježíši, že vezme můj život do svých rukou, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou a rozhodnutím své vůle.

    Pokud jsi dočetl až sem a toužíš po tom, aby Bůh změnil tvůj život, pokud jsi ochoten předat kormidlo Bohu a nechat se Jím vést, můžeš to udělat hned teď. Můžeš se modlit a sám to Bohu říct. Bůh tě zná a vidí do tvého srdce. Není důležité, jak krásná volíš slova. Záleží jen na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:
„Pane Ježíši, potřebuji Tě. Děkuji Ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Vydávám Ti svůj život a přijímám Tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji Ti, že jsi mi odpustil mé hříchy. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života. Můžeš Mu vyznat své hříchy a říct Mu o všem, co Tě trápí, čeho lituješ, a o všem, co prožíváš. Pokud myslíš svá slova vážně, i Bůh Tě vezme vážně. Počítej s tím, že na Tvou modlitbu odpoví.

„Čtyři duchovní zákony“ podle http://www.godlife.com/following-the-path/share/gods-kingdom/the-4-spiritual-laws